Nøkkeltall 2015

Innbyggertall i Avfall Sørs fire eierkommuner per 1. januar 2015 (SSB)

 

Kristiansand Sogndalen Søgne Vennesla Totalt
88.374 6.454 11.281 14.294 120.403

 

Husholdningsavfall Tonn Kilo per innbygger %
Kompostering   6.440 53,8   9,9
Annen materialgjenvinning 16.764 140,0 25,8
Energigjenvinning 37.104 309,83 57,1
Deponi   4.618 38,6   7,1
Totalt 64.927 542 100,0
Ombrukshaller 168,0 1,4  
Tekstiler og sko  536,0 4,6  
Sum ombruk 704 6,0  

 

Andre nøkkeltall Konsern Avfall Sør Husholdning AS Avfall Sør AS
Sykefravær i % – totalt 5,6 6,0
Sykefravær i % – korttid    
Driftsinntekter – mill. kroner    
Driftskostnader – mill. kroner      
Finansposter      
Årsresultat – før skatt      
Årsresultat – etter skatt      
Selvkostresultat – mill. kroner    
Selvkostfond – mill. kroner    
Langsiktig gjeld – mill. kroner      
Egenkapital – mill. kroner