Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Problemer med å melde deg av vårt SMS-varsel?

Avfall Sør har for tiden utfordringer med SMS-tjenesten på tømming av avfall. Er du av dem som ikke klarer å melde deg av SMS-tjenesten? Vennligst ta kontakt med oss på 38 17 70 70 eller send en e-post til post@avfallsor.no så hjelper vi deg. Beklager bryderiet!

Kunngjøring av tildelt enerett – treavfall

Tildeling av enerett til Returkraft AS for behandling av treavfall fra husholdningene i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h.

Styret i Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) vedtok 3.9. 2007 å tildele enerett til Returkraft AS for behandling av restavfall fra husholdninger i RKRs eierkommuner. Tildelingen henger sammen med tidligere tildelt enerett fra eierkommunene til RKR. Forutsetningen for tildelingen var blant annet at Returkraft driver etter selvkostprinsippet og foretar sine innkjøp i samsvar med lov om offentlige anskaffelser. Avfall Sør Husholdning har senere også tildelt enerett til Returkraft behandling av visse typer brennbart farlig avfall og trykkimpregnert treavfall fra husholdningene.

Treavfall-Støleheia-07.11.12

Knusing av treavfall på Støleheia Avfallsanlegg

 

Styret i Avfall Sør Husholdning har 9.12. 2014 vedtatt at Avfall Sør Husholdning også tildeler enerett til Returkraft for forbrenning av avfallstrevirke fra husholdningene.

Bakgrunnen for tildelingen av enerett er at de interkommunale avfallsanleggene i Agder har etablert Returkraft AS som et felles eid forbrenningsanlegg som skal ivareta de kommunale forpliktelser etter forurensningsloven § 30 for de bakenforliggende eierkommunene. Eneretten gjelder behandling av sortert avfallstrevirke fra husholdningene, og er nødvendig for å sikre god og stabil drift i anlegget, og medvirker til å sikre energiproduksjon og investeringer, også i perioder med lavere mottak av andre avfallsfraksjoner, samtidig som energiproduksjonen er på det høyeste.

Returkraft følger selvkostprinsippet og prisen Avfall Sør Husholdning skal betale for tjenesten ligger innenfor det selvkostregelverket tillater i forhold til differensiering av avfallsgebyr.

Tildelingen av enerett kunngjøres ved at vedtaket i saken tas inn på Avfall Sørs hjemmeside. Dermed vil tildelingen av enerett oppfylle vilkårene i Lov om offentlige anskaffelser og unntaksbestemmelsen i Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h), som gir hjemmel for direkte tildeling av oppdrag fra Avfall Sør Husholdning AS til Returkraft AS.

Styrets vedtak i møte 09.12. 2014 lyder som følger:

Styret i Avfall Sør Husholdning AS vedtar å tildele enerett til Returkraft AS forbrenning av avfallstrevirke som mottas fra husholdningene på gjenvinningsstasjonene til Avfall Sør Husholdning, jf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h)