Ny innsamlingskontrakt i Avfall Sør

Avfall Sør har gjennomført anbudskonkurranse for innsamling av avfall i de fire eierkommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla for de neste 6 årene fra 1.1.2018.

Det ble mottatt 3 tilbud som alle ble vurdert kvalifisert til deltakelse i konkurransen. Etter evaluering av innkomne tilbud har Avfall Sør vurdert at Norsk Gjenvinning Renovasjon AS har det totalt sett mest økonomisk fordelaktige tilbudet. Norsk Gjenvinning Renovasjon har levert et tilbud som var lavest på pris, sammen med en tillitvekkende gjennomføringsplan der alle punkter i tildelingskriteriene blir tilfredsstilt.

Avfall Sør har intensjon om å inngå kontrakt snarlig etter at klagefristen på 10 dager utløper.

Fra 1.1.2018 starter Avfall Sør med innsamling av plastemballasje fra husstandene hver 4. uke. Papp og papir skal fortsatt hentes hver 4. uke, og bio- og restavfall fortsatt valgfritt kan tømmes hver uke.

To helelektriske renovasjonskjøretøyer skal settes i drift senest 1.1.2019. Dette kan også bli økt til 3. Det er i anbudet fokusert på miljø og utslipp, og alle bilene som skal brukes i ordinære innsamlingsruter skal tilfredsstille laveste utslippsgrad og kunne gå på biodiesel.

Kontaktperson Avfall Sør:

Elisabeth A. Helle, Avdelingsleder Plan og Utvikling, telefon: 38 10 26 75 / 932 00 802, eah@avfallsor.no