Omlegging av renovasjonsgebyret

Fra 2015 baserer vi våre faste renovasjonsgebyrer på antall boenheter. Den faste delen av gebyret dekker utgiftene til drift av gjenvinningsstasjoner, returpunkter og administrasjon. Til nå har fastgebyret blitt fastsatt ut fra størrelse og antall restavfallsbeholdere, men beregnes nå pr boenhet.

Lovhjemmel, forskrift og retningslinjer

Renovasjonsgebyret vedtas av kommunestyrene i eierkommunene.  Gebyret fastsettes etter selvkostprinsippet og etter prinsippet om at forurenser skal betale (Forurensingslovens § 34). Gebyret skal uavkortet finansiere renovasjonen i kommunen,  bl.a. tømming hos husstandene, drift av returpunkter og gjenvinningsstasjoner, administrasjon og sluttbehandling av avfallet.

Hva_er_en_boenhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om lover, forskrifter og retningslinjer her.