TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Revidert forskrift for husholdningsavfall vedtatt

Etter offentlig høring våren 2017 er revidert forskrift for husholdningsavfall vedtatt av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla, og det er Avfall Sør som på vegne av eierkommunene forvalter forskriften.

Forrige forskrift ble vedtatt i 2010, og den nye utgaven er ikke endret vesentlig. Det er gjort noen oppdateringer i forhold til nytt gebyrregelverk som ble innført i 2015, spesielt når det gjelder definisjon av boenheter. I tillegg er det innført krav om samtykke for innsamling av husholdningsavfall i henhold til Forurensningslovens §32.