Nå blir sorte avfallssekker forbudt hos Avfall Sør

Fra 1. november er det ikke lenger mulig å levere avfall i sorte sekker på gjenvinningsstasjonene til Avfall Sør.
– Nå er det kun gjennomsiktige plastsekker som gjelder. Eventuelt må avfallet fraktes løst i bil eller henger. Personer som kommer med sorte sekker etter 1. november, vil bli avvist sier Lars Pedersen, kommunikasjonsansvarlig hos Avfall Sør.

Hovedgrunnen til forbudet er å hindre at farlig avfall og selvantennelige materialer, som litiumbatterier, havner i restavfallskontainerne. Avfall Sør er pålagt å føre kontroll med hva som leveres og må kunne sjekke innholdet i sekkene. Undersøkelser viser at det skjuler seg alt for mye farlig avfall i sorte sekker som utgjør en risiko for ansatte og miljøet.

 

Tre grunner til at gjenvinningsstasjonene har innført 

FORBUD MOT SORTE AVFALLSSEKKER:

1. Materialgjenvinning      2. Tryggere for alle      3. Billigere for deg

 

– Vi har flere eksempler på at det kastes batterier og brannfarlige stoffer i restavfallet. Med sorte sekker blir det vanskelig for våre medarbeidere å oppdage det. Resultatet kan i verste fall bli at brennbare væsker og kortslutning i litiumbatterier utløser en brann på gjenvinningsstasjonen, sier Pedersen.

Ifølge Norsk Miljøkompetanse (NOMIKO) oppstår de fleste registrerte branntilløp på gjenvinningsanlegg i restavfallet. Selvantenning er viktigste årsak, etterfulgt av batterier. Ved å stoppe bruken av de sorte sekkene, håper bransjen å minimere risikoen for at lett antennelig, og farlig avfall havner i restavfallet.

Feilsortert avfall utgjør en sikkerhetsrisiko på gjenvinningsstasjonene. Resultatet kan i verste fall bli at brennbare væsker og kortslutning i litiumbatterier utløser en brann på gjenvinningsstasjonen, sier Pedersen.

Forbud mange steder
Flere avfallsanlegg rundt omkring i landet har allerede innført forbud mot ikke-gjennomsiktige avfallssekker. Tiltaket skal sikre en mer forsvarlig mottakskontroll.

– Tiltaket har også et miljøaspekt. Farlig avfall skal sorteres ut og spesialbehandles, ikke sendes sammen med restavfall til forbrenning, der det kan forårsake miljøskadelige utslipp, sier Pedersen.

Allerede sommeren 2018 begynte Avfall Sør å oppfordre innbyggerne våre til å gå over til gjennomsiktige avfallssekker. I løpet av det siste året har Avfall Sør delt ut 20.000 ruller med gjennomsiktige sekker til innbyggerne våre. Mange har fulgt oppfordringen, men fremdeles er det altfor mange som fortsatt bruker sorte sekker til avfall.

– Dette er ikke bare et problem med tanke på farlig avfall. Undersøkelser viser at mellom 50 og 70 prosent av innholdet i sorte sekker er avfall som burde vært resirkulert i stedet for å gå til forbrenning. Vi tror publikum kommer til å bli enda bedre til å kildesortere når de må levere avfallet i gjennomsiktige sekker. Det blir dessuten enklere for de ansatte på gjenvinningsstasjonene å gjennomføre kontroller.

Bedre på kildesortering
Ifølge Pedersen er forbudet mot sorte avfallssekker også et av flere tiltak for å nå et kommende EU-mål om at 55 prosent av mottatt avfall skal materialgjenvinnes i stedet for å gå til forbrenning innen 2025. I dag er tallet rundt 40 prosent.

– Vi er pålagt å innføre kontrollrutiner som sikrer at vi når dette målet. Dersom ikke kundene blir enda flinkere til å kildesortere, må vi øke kontrollene på gjenvinningsstasjonene. Det vil bety økte kostnader og til syvende og sist høyere renovasjonsgebyr for innbyggerne, sier Pedersen.

Avfall som dette utgjør en sikkerhetsrisiko på gjenvinningsstasjonene. Både brennbare væsker og kortslutning i litiumbatterier kan utløse brann.

Sortér før du kommer

Hva er brennbart restavfall?

Slik får du tak i rull med avfallssekker

Tips og fakta om sortering

Takk til deg som viser oss alt

Fra 1. november er det forbud mot sorte, eller andre fargede, sekker.
Takk for at du viser oss alt

Forbudet mot sorte sekker skal:

  • redusere risiko for at branner oppstår
  • sikre riktig håndtering av miljøgifter
  • sikre at mest mulig avfall blir korrekt kildesortert og går til gjenvinning
  • øke sikkerheten til de som jobber på gjenvinningsstasjonene
  • innfri miljøkrav og tillatelse fra miljømyndighetene
  • sikre et rettferdig renovasjonsgebyr