Rengjøringsmidler med faremerking

Dette kan være emballasje som spylervæskekanner og tomme og tørre beholdere for KlorinSalmiakk og lignende.

Hvor skal det leveres?
Tomme og tørre rengjøringsmiddelflasker i plast kan leveres som plastemballasje dersom de er merket med faremerke for helsefare, miljøfare, eller etsende.
Plastemballasje merket akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kroniske helsefare inngår ikke i returordningene for emballasje og skal leveres som farlig avfall.

Hvorfor må det leveres slik?
Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Hvordan behandles det?
Tom og tørr emballasjeplast presses og fraktes til store sorteringsanlegg. Om lag 80 % av innsamlet mengde blir sortert ut til materialgjenvinning og blir til nye plastprodukter.
Plastemballasje med rester av farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet.

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook