Avfallsteknisk norm

Denne normen beskriver kravene til renovasjonsteknisk løsninger og vil først og fremst være et verktøy for kommunene i plan- og byggesaksbehandlingen.

Utbyggere vil også kunne dra nytte av normen i planlegging og utbygging av renovasjonsløsningene.

Normen har hovedfokus på renovasjonstekniske løsninger for boliger, fritidsboliger og næringsbygg der det skal benyttes større felles oppsamlingssystemer (fellesløsninger).

Avfallsteknisk norm er politisk behandlet i perioden desember 2017 - februar 2018 i Kristiansand, Søgne og Vennesla kommuner. Plan- og miljøutvalget i Songdalen kommune har per 6. februar ennå ikke vedtatt normen.