Avfallsteknisk norm

Denne normen beskriver kravene til renovasjonsteknisk løsninger og vil først og fremst være et verktøy for kommunene i plan- og byggesaksbehandlingen.

Utbyggere vil også kunne dra nytte av normen i planlegging og utbygging av renovasjonsløsningene.

Normen har hovedfokus på renovasjonstekniske løsninger for boliger, fritidsboliger og næringsbygg der det skal benyttes større felles oppsamlingssystemer (fellesløsninger).

Avfallsteknisk norm er politisk behandlet i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner.