Retningslinjer

Administrative retningslinjer for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla

De administrative retningslinjene er laget for å utdype innholdet i ”Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla”.

Administrasjonen lager retningslinjer i tråd med det som står i forskriftens § 2.5.  ”Avfall Sør kan utarbeide nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser”.

Avfallsteknisk norm

Denne normen beskriver kravene til renovasjonsteknisk løsninger og vil først og fremst være et verktøy for kommunene i plan- og byggesaksbehandlingen.

Utbyggere vil også kunne dra nytte av normen i planlegging og utbygging av renovasjonsløsningene.

Normen har hovedfokus på renovasjonstekniske løsninger for boliger, fritidsboliger og næringsbygg der det skal benyttes større felles oppsamlingssystemer (fellesløsninger).