Nøkkeltall 2016

Innbyggertall i Avfall Sørs fire eierkommuner per 1. januar 2016 (SSB)

 

Kristiansand Sogndalen Søgne Vennesla Totalt
88.374 6.454 11.281 14.294 120.403

 

Husholdningsavfall Tonn Kilo per innbygger %
Kompostering   6.464 54 10
Annen materialgjenvinning 17.093 141 26
Energigjenvinning 37.879 314 57
Deponi   4.916 41   7
Totalt 64.927 550 100,0
Ombrukshaller 664 6  
Tekstiler og sko  507 4  
Sum ombruk 1171 10  

 

Andre nøkkeltall Konsern Avfall Sør AS
Sykefravær i % – totalt - 4,8
Sykefravær i % – korttid 1,4
Driftsinntekter – mill. kroner  230,2 209,7
Driftskostnader – mill. kroner  202,5 201,3 
Årsresultat – før skatt  34,6 6,9 
Årsresultat – etter skatt 32,8  5,2
Selvkostresultat – mill. kroner 5,6
Selvkostfond – mill. kroner 16,5
Langsiktig gjeld – mill. kroner 137,9  102,5 
Egenkapital – mill. kroner 132,1 22,4