Renovasjonsgebyr 2019

Travel lørdag ved gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken

Husholdningsrenovasjon: Normalgebyret for 2019 er det samme som i 2018; kr. 3.925,- inklusive moms.
Renovasjonsgebyret for hytter er også uendret fra 2018 til 2019; kr. 1.682,-

 

Lovhjemmel, forskrift og retningslinjer

Renovasjonsgebyret vedtas av kommunestyrene i eierkommunene.  Gebyret fastsettes etter selvkostprinsippet og etter prinsippet om at forurenser skal betale (Forurensingslovens § 34). Gebyret skal uavkortet finansiere renovasjonen i kommunen,  bl.a. tømming hos husstandene, drift av returpunkter og gjenvinningsstasjoner, administrasjon og sluttbehandling av avfallet. 

Søke om fritak fra renovasjonsgebyr