Hytterenovasjon på Lyngmyr i Søgne

Hytter og fritidseiendommer

Alle som eier hytter og fritidseiendom, skal ha en hytterenovasjonsordning, jfr. forskrift om husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner.

Vanlig husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger kan leveres på våre hytterenovasjonspunkter. Alle abonnenter skal ha fått nøkkel eller elektronisk brikke til hytterenovasjonspunkter nær fritidsboligen. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkler og brikker mot et vederlag. Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70 hvis du har spørsmål om dette.

SORTERING AV HYTTEAVFALL

De fleste punktene for levering av hytteavfall har grå dunk/container for levering av restavfall og grønn dunk for levering av papp og papir. Matavfall skal leveres sammen med restavfall, da vi ikke har egen oppsamlingsdunk for matavfall av hygieniske årsaker.  Ved større punkter er det også tilbud om levering av utsortert plastemballasje og glass- og metallemballasje. Det er kun vanlig avfall fra daglig husholdning som skal leveres her.

GJENVINNINGSSTASJONER- GROVAVFALL-FARLIG AVFALL

Abonnenter med hytterenovasjon har gratis levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Ordningen finansieres over renovasjonsgebyret og gjelder avfall levert med personbil klasse B, med eller uten henger.  Det er ikke anledning til å benytte innleid transportør. Åpningstider finner du her.

Grovavfall (større gjenstander), bygge- og riveavfall, asbest og farlig avfall (elektriske gjenstander og farlige kjemikalier) skal leveres på gjenvinningsstasjonene og ikke hensettes ved hytterenovasjonspunktet.

UNNGÅ FORSØPLING

Avfall, grovavfall og farlig avfall skal ikke plasseres på bakken ved hytterenovasjonspunkt. Fugler og dyr, vær og vind sprer avfallet og forårsaker forsøpling. Miljøgifter i avfall kan medføre alvorlig forurensning.

UTFYLLENDE INFORMASJON OM HYTTERENOVASJON I:  Kristiansand     Songdalen     Søgne     Vennesla

HAR DU SPØRSMÅL OM HYTTERENOVASJON?  

FINN UT HVOR DU KAN LEVERE HYTTEAVFALL:

Gjenvinningsstasjoner ikon
Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt ikon
Returpunkt
Hytterenovasjon ikon
Hytterenovasjon
Gjenvinningsstasjoner ikon
Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt ikon
Returpunkt
Hytterenovasjon ikon
Hytterenovasjon