Posebyen-prosjektet

 • De fleste som bor i Posebyen har siden 2017/2018 fått erstattet dunker med nedgravd avfallsløsning. Systemet ivaretar brukervennlighet, brannsikkerhet, hygiene og estetikk.
 • Til hver boenhet er det utlevert to elektroniske nøkkelbrikker som benyttes for å åpne innkastlukene på avfallspunktet man er tilordnet. Disse brikkene skal følge med privatboligen (enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet o.l.) eller hybelen.
 • Informasjon fra bruk av brikken benyttes til driftsoppfølging og statistikk. Som en prøveordning for Posebyen benyttes det også til gebyrberegning.

Slik sorterer du avfallet ditt

 • God sortering er viktig for å kunne gjenbruke ressursene i avfallet.
 • På alle avfallspunktene i Posebyen er det nedgravde containere med innkast for bioavfall, papp/papir og restavfall.
 • På enkelte avfallspunkter er det nedgravde containere med innkast for glass- og metallemballasje samt plastemballasje på enkelte punkter.
 • Dersom det ikke er innkast for plastemballasje på ditt avfallspunkt, har du tilgang til dette på et annet punkt.

 

Alle avfallspunkter:

Enkelte avfallspunkter:

Slik beregnes gebyret

 

Tre nedgravde avfallscontainere plassert i en bygate omgitt av hvitmalte hus

Som husholdningskunde tilknyttet nedgravde containere i Posebyen betaler du et lavere fast årsgebyr enn normalt for hver boenhet.

 • Fastgebyret i 2024 er kr 3454,08 per år for privatbolig (enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet o.l.) – og kr 2471,84 per år for hybel. Dette inkluderer fri bruk av innkast for sortert papp/papir og bioavfall, samt 13 innkast for sortert restavfall per kvartal.
 • I tillegg betaler du et variabelt gebyr som avhenger av antall innkast sortert restavfall utover de 13 per kvartal som er inkludert i det faste årsgebyret. Variabelt gebyr i 2024 er kr 9,34 per innkast.
 • Fastgebyret inkluderer også innkast og sortering av plastemballasje og glass- og metallemballasje, samt bioposer i rull ved behov og levering av sortert avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

Alle gebyrsatser gjelder for 2024, og priser er inkl. mva.

For mer informasjon om renovasjonsgebyr – se linken under:

Oversiktskart for nedgravde containere

Under finner du et kart over Posebyen som viser:

 • hvilket område som er knyttet til de ulike avfallspunktene (merket tykk sort strek)
 • plassering av nedgravde containere og hvilke avfallstyper som kan sorteres i disse

 

Brosjyre for bruk av nedgravd avfallsløsning

Under finner du vår brosjyre som gir råd og tips til alle med nedgravd avfallsløsning.

Det er viktig å forstå at feil avfall, som for eksempel store poser eller lange gjenstander, blokkerer innkastene. Det er ikke akseptabelt å sette fra seg avfall på bakken, så større gjenstander må leveres på en gjenvinningsstasjon. Ruller med bioposer leveres på trappa eller i postkassen til abonnentene i Posebyen. Eventuelt kan dette hentes på Avfall Sørs kundesenter eller på en av gjenvinningsstasjonene.

 

Spørsmål og svar

Det er ingen begrensing i hvor mange ganger du kan åpne restavfallsluken. Men dersom du kaster ofte, må du betale mer. Dersom du kaster annenhver dag vil det koste ca. 22 kroner ekstra i uken, dvs. ca. 1100 kroner mer i løpet av et år. Det tilsvarer både mengde og kostnad som normalgebyret for et husholdningsabonnement (basert på gjennomsnittlig tømming av standard restavfallsdunk annenhver uke). Det er også lurt å tenke på at plastemballasje tar veldig mye av plassen i restavfallet. Dersom dette sorteres ut halveres gjerne mengden som må kastes som restavfall! Bra for miljøet og billigere for deg!

Alle gebyrsatser gjelder for 2024, og priser er inkl. mva.

Du vil betale full sats på kr 3454,08 per år for hovedboenheten. I tillegg vil du betale et abonnement på kr 2471,84 per år for hybelen. Hovedboenheten og hybelen får inkludert 13 innkast av restavfall hver per kvartal. For ekstra bruk betales et variabelt gebyr på kr 9,34 per innkast av restavfall. For de andre avfallstyper er ekstra bruk gratis. Nøkkelbrikkene kan registreres separat slik at dere eventuelt kan dele det variable gebyret mellom hovedboenhet og hybel ut fra faktisk bruk.

Dersom du har spørsmål om hybler eller ekstra leiligheter, kontakt vårt kundesenter.

Alle gebyrsatser gjelder for 2024, og priser er inkl. mva.

Ja, dere kan de. Dersom dere fikk nøkkelbrikker utlevert samlet, må vi få registrert disse per leilighet. Dere kan bare lese av koden som står bak på nøkkelbrikkene, og sende oss en oversikt over hvilke nøkler som benyttes av hvilke leiligheter. Da kan vi registrere det variable gebyret per leilighet. For nye abonnenter vil dette bli ivaretatt fra oppstart.

De 13 inkluderte innkastene restavfall gjelder per kvartal. Det er ikke mulig å «spare» de til neste kvartal.

Ja. Men innkastene for sortert avfall kan benyttes så ofte man ønsker uten ekstra kostnad. Dersom man sorterer ut plastavfall reduseres mengden restavfall betydelig, og dersom matavfall sorteres ut og kastes oftere, vil heller ikke lukt være noe problem på en uke.

Med nedgravd avfallsløsning er telling av antall innkast den eneste indikatoren vi har på hvor mye avfall en abonnent kaster. Vi kan ikke vite om det blir kastet en halv eller en hel pose når luken åpnes. Vi tror derimot at vaner kan endres slik at man enkelt kan kaste et tilnærmet fullt innkast hver gang.

Avfall Sør leverer ut bioposer på trappa eller i postkassen til abonnentene i Posebyen. Er du tom for bioposer kan du hente hos Avfall Sørs administrasjon og kundesenter eller på en av våre gjenvinningsstasjoner på Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken.

Hvis gjenstandene er brukbare kan de leveres til ombruk ved gjenvinningsstasjonen på Sørlandsparken eller Mjåvann. Alle ombrukbare ting selges via bruktbutikken Blå Kors gjenbruk på Mjåvann. Større ting som ikke egner seg til ombruk kan leveres uten ekstrakostnad for sortering på en av Avfall Sørs tre gjenvinningsstasjoner.

Dette er ikke noe som vi har opplevd mange ganger på den perioden løsningen har vært i bruk. Dersom det forekommer kan du ta kontakt med vårt kundesenter.

Dette er gjort for å legge til rette for uttesting av gebyrmodell basert på innkast, samt for bedre og mer effektiv drift av systemet.

Kontakt Avfall Sørs kundesenter slik at nøkkelbrikken blir sperret og ikke benyttes av andre. Ny nøkkelbrikke kan kjøpes.

Nei, dessverre. Foreløpig får alle bare tilgang til ett innkast for hver avfallstype. Dersom det ikke er innkast for plastemballasje på ditt avfallspunkt, har du tilgang til dette på et annet punkt. Innkastene for glass- og metallemballasje er åpne for alle.