Renovasjonsgebyr – hus og hytte

Alle huseiere må betale renovasjonsgebyr. Dette er hjemlet i Forurensningsloven §34. Renovasjonsgebyret vedtas av kommunestyrene i eierkommunene. Gebyret fastsettes etter selvkostprinsippet og etter prinsippet om at forurenser skal betale. Gebyret skal uavkortet finansiere renovasjonen i kommunen, blant annet tømming hos husstandene, drift av gjenvinningsstasjoner, administrasjon og sluttbehandling av avfallet.

Gebyret faktureres 4 ganger per år.

Husholdningsrenovasjon 2023

For tiende året på rad økes ikke normalgebyret til våre kunder i 2023.
Normalgebyret er det samme som i 2022; kr 3 925,- inklusive moms.

Hvor mye du betaler avhenger av:

  • Hvor mange boenheter du har i huset
  • Hvor ofte du tømmer restavfallsdunken i løpet av året
  • Hvor mange ganger du setter ut bioavfallsdunken utover de 12 obligatoriske tømmingene i året
  • Om du har egne avfallsdunker, felles avfallsdunker eller nedgravde containere
  • Størrelsen på avfallsdunkene


For de som har nedgravde containere består renovasjonsgebyret kun av faste gebyr.
For mer informasjon – se linken “Slik beregnes gebyret” lenger nede på denne siden.

Hytterenovasjon 2023

Gebyret for hytterenovasjon er også uendret fra 2022 til 2023; kr 1 682,- inklusive moms.
For mer informasjon – se linken “Slik beregnes gebyret” lenger nede på denne siden.

Fritak fra renovasjonsgebyr

Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom en abonnent likevel ønsker å søke om unntak fra bestemmelsene i forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla, skal søknaden være skriftlig og begrunnet. Søknad gjøres ved å fylle ut kontaktskjemaet i bunnen på denne siden.

Du kan også skrive ut dette skjemaet søknad om fritak for renovasjonsgebyr for private boliger i Kristiansandsregionen. Skjemaet må da fylles ut og sende til oss på e-post eller sendes i posten til: Avfall Sør, Postboks 4094 4689 Kristiansand.

Slik beregnes gebyret

Priser for tilleggstjenester og salgsartikler

Spørsmål og svar om gebyr og faktura

Renovasjonsgebyret for husholdninger består av en fast og en variabel del.

Det faste årsgebyret beregnes etter antall boenheter på eiendommen, samt størrelse/antall dunker for papp og papir. I tillegg er det lagt til en fast avgift for avregning av bioavfall som trekkes hver termin. Denne dekker de 12 obligatoriske tømmingene av bioavfall i løpet av året. Det faste gebyret dekker også administrasjon. Tømming av sekker med plastemballasje og dunk for glass- og metallemballasje er også inkludert. Du får bioposer i rull ved behov, og du kan levere avfall på våre gjenvinningsstasjoner så ofte du vil.

Hvor mye du betaler årlig i variabelt gebyr avhenger av hvor mange ganger du setter ut dunk for restavfall til tømming, samt hvor mange ganger du setter ut bioavfallsdunken utover de 12 obligatoriske tømmingene i året.

Alle boenheter på én eiendom kan benytte Avfall Sørs tre gjenvinningsstasjoner. Dette gjelder også eiere av hytter og fritidseiendommer.

Av hygieniske hensyn skal dunk for bioavfall tømmes minst 12 ganger i året. Det er derfor lagt til en fast avgift på fakturaen for avregning av bioavfall som trekkes hver termin. Denne dekker de 12 obligatoriske tømmingene av bioavfall i løpet av året.

Har du mindre enn 12 tømminger vil du da ikke motta noen ekstra avregning på dette ved årsslutt. Du kan fremdeles tømme ukentlig, og hvis du passerer 12 tømminger vil du motta faktura på tømminger som normalt.

Faktura sendes ut 4 ganger per år med forfall:

  • 1. termin (periode 01.01.–31.03) – forfall ca. 15. mars
  • 2. termin (01.04.–30.06.) – forfall ca. 15. juni
  • 3. termin (01.07.–30.09.) – forfall ca. 15. september
  • 4. termin (01.10.–31.12.) – forfall ca. 15. desember

Ta kontakt med kundesenteret eller send e-post for å melde adresseendring.

Ta kontakt med kundesenteret eller send e-post til oss, så hjelper vi deg.

Tømmingene som ble foretatt før du overtok boligen skal alltid belastes tidligere eier. Avregning foretas i forbindelse med salgsoppgjøret. Oversikt over utestående innhentes hos Avfall Sør. Send e-post eller fyll ut kontaktskjemaet nederst på siden.

Blir et hus stående tomt i 6 måneder eller mer, kan du sende en skriftlig søknad til Avfall Sør, Postboks 4094, 4689 Kristiansand om periodefritak for renovasjonsgebyr. Du kan også bruke kontaktskjemaet under.

Søknadskjema

Fyll inn skjemaet under for å søke om fritak fra renovasjonsgebyr.
Vi kontakter deg på e-post så fort som mulig.

Felt merket med "*" er obligatoriske felt og må fylles ut.

Hidden