Alle gebyrsatser gjelder for 2024, og priser er inkl. mva.

Renovasjonsgebyr 2024

 • Alle som er tinglyst eier av en eiendom i Kristiansand eller Vennesla må betale renovasjonsgebyr. Dette er hjemlet i Forurensningsloven §34.
 • Renovasjonsgebyret vedtas av kommunestyrene i eierkommunene.
 • Gebyret fastsettes etter selvkostprinsippet og etter prinsippet om at forurenser skal betale.
 • Gebyret skal uavkortet finansiere renovasjonen i kommunen, blant annet tømming hos husstandene, drift av gjenvinningsstasjoner, administrasjon og sluttbehandling av avfallet.

For gjeldende forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla, samt utfyllende informasjon – se linkene under:


Gebyr for husholdninger

 • Renovasjonsgebyret gjelder for alle typer boenheter med privat husholdning (enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet, hybel o.l.)
 • Gebyret faktureres 4 ganger per år

Det er ulike gebyrmodeller for avfallsdunker og nedgravde containere:

Plastsekk og avfallsdunker som stå plassert på gate, klar for tømming.

Gebyr for avfallsdunker

 • Som husholdningskunde med avfallsdunker betaler du renovasjonsgebyr som består av en fast og en variabel del. Hvor mye du betaler årlig avhenger blant annet av hvor ofte du setter ut restavfall og bioavfall hjemme hos deg.
 • Normalgebyret for en husholdning med privatbolig (enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet o.l.) og standard dunker (140 liter) er i 2024 kr 4396 per år. Dette inkluderer fast årsgebyr, samt at bioavfall i gjennomsnitt tømmes 18 ganger i året (ca. hver tredje uke) og restavfallet i gjennomsnitt tømmes 26 ganger i året (annenhver uke).
Fem nedgravde containere foran blokkbebygggelse

Fast årsgebyr for nedgravde containere (utenom Posebyen)

 • Som husholdningskunde tilknyttet nedgravde containere (utenom i Posebyen) betaler du et fast årsgebyret for hver boenhet.
 • Fastgebyret i 2024 er kr 4396 per år, og inkluderer sortering av papp/papir, bioavfall og restavfall – uavhengig av antall innkast.
 • Gebyrsatsen er basert på normalgebyret for innbyggerne i Kristiansand og Vennesla.
 • Fastgebyret inkluderer også sortering av plastemballasje og glass- og metallemballasje – samt bioposer i rull ved behov og levering av sortert avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

For informasjon om ordningen for nedgravde løsninger i Posebyen – se linken under:

Slik beregnes gebyret for avfallsdunker

Som husholdningskunde med avfallsdunker betaler du renovasjonsgebyr som består av en fast og en variabel del.

Fast årsgebyr beregnes ut fra:

 • antall boenheter på eiendommen din
 • størrelse/antall dunker for papp og papir
 • størrelse/antall bioavfallsdunker

Variabelt gebyr avhenger av:

 • størrelse/antall dunker for restavfall og bioavfall
 • hvor ofte du tømmer restavfallsdunken
 • hvor ofte du tømmer bioavfallsdunken (utover de 12 tømmingene som er inkludert i det faste årsgebyret)
Renovatør som kaster plastsekk oppi renovasjonskjøretøy.

Fastgebyret for avfallsdunker inkluderer:

 • 12 obligatoriske tømminger av bioavfall i løpet av året
 • 13 tømminger av papp/papir i løpet av året
 • 6-7 tømminger av glass- og metallemballasje i løpet av året
 • 13 tømminger av plastemballasje (sekker)
 • Bioposer i rull ved behov
 • Sekker for plastemballasje ved behov
 • Levering av sortert avfall på våre gjenvinningsstasjoner
Nøkkelknippe med tre nøkler og lite trefigur av et hus.

Fast årsgebyr for avfallsdunker – per boenhet

Årlig kostnad beregnes ut fra antall boenheter på eiendommen din:

 • Eget abonnement for privatbolig (enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet o.l.): kr 2053,80 per år
 • Eget abonnement for hybel: kr 1146,09 per år
 • Felles abonnement for borettslag/sameier: kr 2053,80 per år
Illustrasjon av grønne avfallsdunker i ulike størrelser - samt ikoner for papp og papir.

Fast årsgebyr – dunker for papp/papir

Fastgebyret inkluderer 13 tømminger av papp/papir i løpet av året. Årlig kostnad avhenger av størrelse/antall dunker:

 • Egen dunk – 140 liter (standard): kr 476,79 per år
 • Egen dunk – 240 liter: kr 556,35 per år
 • Felles dunk – 660 liter: kr 1529,39 per år
 • Felles dunk – 1000 liter: kr 2176,28 per år
Illustrasjon av grå avfallsdunker i ulike størrelser - samt ikon for restavfall.

Variabelt gebyr – restavfallsdunker

Avhenger av størrelse/antall dunker og hvor ofte du tømmer restavfallsdunken:

 • Egen dunk – 140 liter (standard): kr 45,49 per tømming
 • Egen dunk – 240 liter: kr 77,96 per tømming
 • Felles dunk – 660 liter: kr 209,29 per tømming
 • Felles dunk – 1000 liter: kr 265,54 per tømming
Illustrasjon av brune avfallsdunker i ulike størrelser - samt ikon for bioavfall.

Variabelt gebyr – bioavfallsdunker

Avhenger av størrelse/antall dunker og hvor ofte du tømmer bioavfallsdunken (utover de 12 tømmingene som er inkludert i det faste årsgebyret):

 • Egen dunk – 140 liter (standard): kr 37,93 per tømming
 • Egen dunk – 240 liter: kr 77,25 per tømming

Gebyr for hytte og fritidsbolig

 • Renovasjonsgebyret gjelder for boenheter som ikke benyttes regelmessig (hytte, fritidsbolig, sjøbod, campingvogn o.l.)
 • Gebyret faktureres én gang i året
 • Det er samme gebyrsats – uavhenging om det er avfallsdunker eller nedgravde containere på ditt nærmeste hyttepunkt :
Bilde av skilt for hytterenovasjon på Lindebø brygge

Fast årsgebyr for hytter og fritidsboliger

For hytterenovasjon betaler du et fast årsgebyr for hver hytte/fritidsbolig.

 • Renovasjonsgebyret for hytter og fritidsboliger i 2024 er kr 1682 per år
 • Fastgebyret inkluderer levering av sortert husholdningsavfall til hytterenovasjonspunkter i Kristiansand og Vennesla – samt levering av sortert avfall på våre gjenvinningsstasjoner

For mer informasjon om hytterenovasjonsordningen – se linken under:


Fritak fra renovasjonsgebyr

Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom du likevel ønsker å søke om unntak fra bestemmelsene i forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla, skal søknaden være skriftlig og begrunnet. Søknad gjøres ved å fylle ut søknadsskjemaet nederst på denne siden.

Du kan også skrive ut skjemaet søknad om fritak for renovasjonsgebyr for private boliger i Kristiansandsregionen. Skjemaet må da fylles ut, og sendes til oss på e-post eller sendes i posten til: Avfall Sør, Postboks 4094 4689 Kristiansand.


Tilleggstjenester og salgsartikler

Avfall Sør tilbyr også tilleggstjenester og salgsartikler til våre husholdningskunder.

Spørsmål og svar om gebyr og faktura

Som husholdningskunde tilknyttet nedgravde containere (utenom i Posebyen) betaler du er fast årsgebyret for hver boenhet.

 • Sortering av bioavfall kr 682,62 per år
 • Sortering av papp/papir kr 476,78 per år
 • Sortering av restavfall kr 3236,23 per år
 • Tillegg per hybel kr 982,11 per år

Fastgebyret inkluderer også sortering av plastemballasje og glass- og metallemballasje, samt bioposer i rull ved behov og levering av sortert avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

Av hygieniske hensyn skal dunk for bioavfall tømmes minst 12 ganger i året. Det er derfor lagt til en fast avgift på fakturaen for avregning av bioavfall som trekkes hver termin. Denne dekker de 12 obligatoriske tømmingene av bioavfall i løpet av året.

Har du mindre enn 12 tømminger vil du da ikke motta noen ekstra avregning på dette ved årsslutt. Du kan fremdeles tømme ukentlig, og hvis du passerer 12 tømminger vil du motta faktura på tømminger som normalt.

Faktura for husholdningsrenovasjon sendes ut 4 ganger per år:

 • 1. termin (periode 01.01.–31.03) – forfall ca. 15. mars
 • 2. termin (01.04.–30.06.) – forfall ca. 15. juni
 • 3. termin (01.07.–30.09.) – forfall ca. 15. september
 • 4. termin (01.10.–31.12.) – forfall ca. 15. desember

Faktura for hytterenovasjon sendes ut én gang per år (2. termin).

Mer informasjon finner du her: Faktura og betalingsavtaler

Ta kontakt med kundesenteret eller send e-post for å melde adresseendring.

Ta kontakt med kundesenteret eller send e-post til oss, så hjelper vi deg.

Tømmingene som ble foretatt før du overtok boligen skal alltid belastes tidligere eier. Avregning foretas i forbindelse med salgsoppgjøret. Oversikt over utestående innhentes hos Avfall Sør. Send e-post eller fyll ut kontaktskjemaet nederst på siden.

Blir et hus stående tomt i 6 måneder eller mer, kan du sende en skriftlig søknad til Avfall Sør, Postboks 4094, 4689 Kristiansand om periodefritak for renovasjonsgebyr. Du kan også bruke søknadsskjemaet under.

Søknadskjema

Fyll inn skjemaet under for å søke om fritak fra renovasjonsgebyr.
Vi kontakter deg på e-post så fort som mulig.

Felt merket med "*" er obligatoriske felt og må fylles ut.

Hidden