Renovasjonsgebyr – hus og hytte

Alle huseiere må betale renovasjonsgebyr. Dette er hjemlet i Forurensningsloven §34. Renovasjonsgebyret vedtas av kommunestyrene i eierkommunene.  Gebyret fastsettes etter selvkostprinsippet og etter prinsippet om at forurenser skal betale . Gebyret skal uavkortet finansiere renovasjonen i kommunen, bl.a. tømming hos husstandene, drift av gjenvinningsstasjoner, administrasjon og sluttbehandling av avfallet.

Gebyret faktureres 4 ganger per år. Hvor mye du betaler avhenger av hvor mange boenheter du har i huset, hvor ofte du tømmer dunkene dine, og om du har nedgravde containere, fellesdunker eller egne dunker. Les mer om dette under.

Husholdningsrenovasjon:

For niende året på rad økes ikke normalgebyret til våre kunder i 2022.
Normalgebyret er det samme som i 2021; kr. 3.925,- inklusive moms.
Hvor mye hver enkelt husholdning betaler avgjøres av hvor mange ganger dunkene for bioavfall og restavfall settes ut til tømming.

Hytterenovasjon:

Gebyret for hytterenovasjon er også uendret fra 2021 til 2022; kr. 1.682,- inklusive moms.

Fritak fra renovasjonsgebyr

Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom en abonnent likevel ønsker å søke om unntak fra bestemmelsene i forskriften, skal søknaden være skriftlig og begrunnet. Fyll ut kontaktskjemaet i bunnen på denne siden eller skriv ut dette skjemaet om fritak for renovasjonsgebyr for private boliger i Kristiansandsregionen.

Slik beregnes gebyret

Tilleggstjenester og salgsartikler

Spørsmål og svar om gebyr og faktura

Renovasjonsgebyret består av en fast- og en variabel del. Den faste delen dekker bl.a. administrasjon og bruk av gjenvinningsstasjoner. Størrelsen på den variable delen av renovasjonsgebyret kan du påvirke ved aktivt å velge hvor mange ganger du setter fram dunk til bioavfall og restavfall til tømming. Den faste delen av renovasjonsgebyret beregnes etter antall boenheter på eiendommen, ikke etter antall/størrelse dunker. Alle boenheter på en eiendom kan benytte Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner. Dette gjelder også eiere av hytter og fritidseiendommer.

Av hensyn til hygiene skal dunk for bioavfall tømmes minst 12 ganger i året. Dersom din husstand hadde færre enn 12 tømminger i fjor, må du betale et gebyr som tilsvarer forskjellen mellom 12 tømminger og antall tømminger som ble registrert i fjor på din adresse.

Faktura sendes ut 4 ganger pr. år med forfall: Periode 01.01. – 31.03. Forfall ca. 15. mars Periode 01.04. – 30.06. Forfall ca. 15. juni Periode 01.07. – 30.09. Forfall ca. 15. september – Periode 01.10. – 31.12. Forfall ca. 15. desember

Ta kontakt med Kundesenteret eller Send e-post for å melde adresseendring.

Ta kontakt med Kundesenteret eller Send e-post til oss, så hjelper vi deg.

Tømmingene som ble foretatt før du overtok boligen skal alltid belastes tidligere eier. Avregning foretas i forbindelse med salgsoppgjøret. Oversikt over utestående innhentes hos Avfall Sør. Send e-post eller fyll ut kontaktskjemaet nederst på siden.

Blir et hus stående tomt i 6 måneder eller mer, kan du sende en skriftlig søknad til Avfall Sør, Postboks 4094, 4689 Kristiansand om periodefritak for renovasjonsgebyr. Du kan også bruke kontaktskjemaet under.

Kontaktskjema:

  • Hidden