Menneskene er en del av naturen og vi er avhengige av at den er i balanse. Når vi bruker mer ressurser enn naturen tåler, får det konsekvenser for oss alle. Å ta grønne valg innebærer å være ansvarlig. Dine valg i hverdagen påvirker miljøet – og de rundt deg følger ofte ditt eksempel.

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden illustrerer prioriteringene i avfallspolitikken i Norge og EU. Jo høyere oppe i pyramiden, jo viktigere er det i et miljøperspektiv.

1. Avfallsreduksjon
Det beste du kan gjøre for miljøet, er å redusere forbruket ved å kjøpe færre nye ting.

2. Ombruk
Kjøp i størst mulig grad brukte gjenstander, eller produkter med god kvalitet som varer lenge.

3. Materialgjenvinning
Når ting må kastes er det viktig at du kildesorterer avfallet, slik at vi kan lage nye produkter av gamle ting.

4. Energiutnytting
Alt restavfall sendes til forbrenning, og energien som oppstår kan brukes til oppvarming og strømproduksjon (fjernvarme). Men denne energien kan bare brukes én gang.

5. Deponering
Avfall som ikke kan behandles på annen måte, ender opp i et deponi – et permanent sted for lagring og nedbryting av avfall på eller under bakken. Vi ønsker å legge minst mulig avfall på deponi, og i Norge er det strenge regler for hva man har lov til å deponere.
Taukveil som har drevet i land og ligger i strandkanten til hinder for mennesker og dyr

Avfall på avveie er et globalt miljøproblem.

Det viktigste verktøyet mot forsøpling er god avfallshåndtering i husholdninger og næringsliv. På den måten unngår vi forsøpling og at skadelige stoffer lekker ut i naturen og skader miljø, dyr og mennesker. Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende og svært alvorlig globalt miljøproblem. Plastavfall på avveie utgjør det største problemet, særlig fordi det brytes så langsomt ned.