På Støleheia driver Avfall Sør foruten en gjenvinningsstasjon, et større avfallsanlegg. Hovedaktivitetene på avfallsanlegget er:

Komposteringsanlegg

Avfall Sør har Norges største innendørs reaktorkomposteringsanlegg. Komposteringsanlegget tar imot:

  • Kildesortert bioavfall (mat- og hageavfall) fra husholdninger og næringsliv
  • Avløpsslam fra renseanlegg i regionen
  • Septik fra Kristiansand kommune og Vennesla kommune. Septik forbehandles i eget avvanningsanlegg før kompostering
  • Gjødsel og strø fra dyrehold

Deponi

Avfall Sør drifter et deponi for ordinært avfall. Deponiet gir en forsvarlig sluttbehandling av avfall som ikke kan materialgjenvinnes eller energigjenvinnes. Ta kontakt her ved forespørsler til deponi.

Mottak og behandling av ulike avfallstyper som:

  • Mottak av næringsavfall til sortering
  • Utendørs kompostering av hageavfall
  • Jordproduksjon med egenproduserte kompostprodukter
  • Mobile flisknusere hugger trevirke (flis) som avsettes til energi- og materialgjenvinning. I tillegg til egen huggeaktivitet, tas det også oppdrag for andre selskap.
  • Avfall Sør står for uttransport og sortering av bunnaske fra energigjenvinningsanlegget til Returkraft. Utsortert metaller materialgjenvinnes og aske deponeres.
  • Mottak og sikting av glass- og metallemballasje – Støleskuffa

Støleheia Pukkverk

Sammen med TT Anlegg eier og driver Avfall Sør Støleheia Pukkverk. Firmaet selger subbus, maskingrus, pukk og grovknust masse. Kunder kan hente steinprodukter med egen biltilhenger eller større kjøretøy. Vi kan også være behjelpelig med transport. Ta kontakt på 38 17 70 70 ved forespørsler om produkter fra pukkverket.

Prisliste