Avfall Sør Næring tilbyr mottak av avfall til deponi.

Dette er et ordinært deponi med eget renseanlegg som har tillatelse fra miljøvernmyndighetene.

Avfall Sør Næring tilbyr deponering av blant annet uorganisk industriavfall, forurenset masse/jord, betong/porselen/keramikk, ristgods, gateoppsop, asbest og stabilt ikke-reaktivt farlig avfall (jf. Avfallsforskriftens §9.6b) med utlekkingsegenskaper tilsvarende de ordinære avfallstypene nevnt i avfallsforskriften §9.6a.

Alt avfall som leveres til deponi skal basiskarakteriseres av avfallsprodusenten. Dette gjøres for å sikre at massene håndteres og deponeres innenfor gjeldende lover og regler. Basiskarakteriseringen beskriver egenskaper for avfallsleveransen som har betydning for deponidriften både på kort og lang sikt. Dette er egenskaper som avfallet sammensetning, utlekkingspotensial og miljøpåvirkning.

Ved levering til deponi send en forespørsel til postnaering@avfallsor.no. Legg ved følgende dokumentasjon/informasjon:

1)   Utfylt basiskarakterisering og eventuelle analyser. Her finner du skjema for Sammendrag av basiskarakterisering og Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi.

  • Informasjonen er grunnlag for pristilbud samt kontroll av leveranse mot vår tillatelse.
  • Ved spørsmål kontakt driftsleder Harry Hansen mobil 918 70 485 og Nina G. Frigstad 975 15 891.

2)  Estimert mengde og leveringsperiode.
3)  Dersom avfallet er klassifisert som farlig avfall skal det i tillegg deklareres i avfallsdeklarering.no.

Det gjennomføres mottakskontroll av dokumentasjon, visuell kontroll ved tipping av lass på deponi samt det tas stikkprøver. Vi er pliktig til å melde om eventuelle avvisninger av avfallsleveranser til forurensningsmyndighetene.

Nyttige linker:
 Avfallsforskriften kapittel 9 og 11 
– Helsebasert tilstandsklasse for forurenset grunn (TA 2553)

Kontaktpersoner i Avfall Sør Næring AS

Britt G. Iversen
Daglig leder i Avfall Sør Næring AS
 
Harry Hansen
Driftsleder
Nina G. Frigstad
Kundekonsulent

Dokumenter for nedlasting