TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Støleheia AvfallsanleggKomposteringsanlegg
På Støleheia finner du et av Norges mest høyteknologiske komposteringsanlegg.  Kildesortert bioavfall, avvannet septik og avløpsslam fra renseanlegg blir omdannet til flotte kompost- og jordprodukter.

 

Hugging av treavfall og hageavfall
Alt treavfall fra husholdninger og næringslivet hugges til flis som avsettes til energigjenvinningsanlegg i inn- og utland.Hageavfall hugges og komposteres.

 

Deponi
Det deponeres kun avfallstyper som ikke kan material- eller energigjenvinnes – som uorganisk industriavfall, betong/porselen/keramikk, asbest, ristgods fra renseanlegg og forurenset jord.

 

Slaggsortering for Returkraft
På oppdrag fra Returkraft sorterer Avfall Sør Husholdning ut magnetisk og ikke-magnetisk metall fra bunnasken. Mottak, mellomlagring av aske og utsortering av metall skjer 2  ganger per år ved bruk av underleverandør

 

 

Støleheia Pukkverk
Sammen med TT Anlegg eier og driver Avfall Sør Stølheia Pukkverk. Firmaet selger subbus, maskingrus, pukk, grovknust masse og knust asfalt. Kunder kan hente steinprodukter med egen biltilhenger eller større kjøretøy. Vi kan også være behjelpelig med transport.